Du befinner dig här Start - Evidensbaserad habilitering

Evidensbaserad habilitering

Syfte

Arbetet med evidensbaserad habilitering, EBH, syftar till att på ett systematiskt sätt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av habiliteringsverksamheter i Sverige. För att garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds och för att öka det kritiska tänkandet syftar detta arbetssätt även till att tillhandahålla aktuell och systematiskt sammanställd kunskap för habiliteringspersonal. Arbetssättet, som bygger på de två pilotgruppernas erfarenheter, kallas ”EBH” och ”arbetsgrupper för EBH-grupper”. Målet är att på ett enkelt sätt, via Föreningens hemsida, få en uppfattning om nuläget kring evidens vid olika metoder.

Rapporter

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Dysartri hos barn och ungdomar med cerebral pares

Föräldrastöd

Inkontinens vid utvecklingsstörning

Insatser för barn med autism i förskoleåldern

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn ungdomar och vuxna inom habilitering

Metoder för behandling av smärta hos barn/unga och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar

Metoder för kognitivt stöd

Oralmotoriska behandlingsmetoder

Vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd hos vuxna

Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering

Pågående EBH-arbeten

Interventioner vid tal- och oralsensomotoriska avvikelser

Interventioner vid nedsatt andningsfunktion

Mallar

Mall för rapporter

Framsida till rapporter